Видови патувања

Викенд патувања

Викенд патувања

Видови патувања

Патувања со автобус

Патувања со автобус

Патувањата што ги организира нашата агенција се однесуваат на посета на релативно далечни дестинации со автобус, со багаж или без него. Патувањето може да вклучува и краток престој помеѓу последователни дестинации.

Видови патувања

Прошетка во природа

Прошетка во природа

Прошетка во природа по пешачка патека што минува низ селата, по која има обележани станици или постојки до точки од природен, технолошки или културен интерес. На овие патувања се запознавате со
флората и фауната, науката за почвата, геологијата, рударството, екологијата или културната историја.