Прошетка во природа по пешачка патека што минува низ селата, по која има обележани станици или постојки до точки од природен, технолошки или културен интерес. На овие патувања се запознавате со
флората и фауната, науката за почвата, геологијата, рударството, екологијата или културната историја.